Posts Tagged ‘surgery’

surgery#2015(15)128

Yamamoto T, Morimoto T, Kita R, Masui H, Kinoshita H, Sakamoto Y, Okada K, Komori J, Miki A, Kondo M, Uryuhara […]

surgery #2012;25:97-106

Ohe H, Waki K, Yoshitomi M, Morimoto T, Nafady-Hego H, Satoda N, Li Y, Zhao X, Sakaguchi S, Uemoto S, Bishop G […]